மித்திரனின் சிறுவர் தின வாழ்த்துக்கள்..!

October 01, 2015

" தூங்கும் பொழுது 
சிரிக்கின்ற குழந்தைகள் !
கடவுளுடன் பேசுகின்றனவாம் !
கபடமற்ற
சிரிப்பிருக்கும் இடங்களில் 
கடவுள் இருப்பது சாத்தியம் தான்! "