03 - சிரி... சிரி... சிரி...

February 05, 2015

01. "மத்தவனுக்குப் புத்தி சொல்றதை எப்ப நிறுத்தப் போறே?"
"எனக்குப் புத்தி வந்ததும் நிறுத்திடறேன்."