என் நினைவுகள் உனக்கு....!

April 28, 2016


நம் காதல் அழகு 
நிலா போல் தூரத்தில் .
இருந்து பார்க்கும்போது ....!

குருவி தன் குஞ்சை 
பொத்தி பொத்தி 
வளர்த்தாலும் -ஒருநாள் 
உன்னைப்போல் விட்டு 
பறக்கத்தான் போகிறது....!

காதலில் நீ 
காண்டாவன வெயில் 
இடை இடையே 
சிறு மழை போல் 
என் நினைவுகள் உனக்கு ....!