உன்னை பார்த்த உடன் ..

April 28, 2016


உன்னை பார்த்த உடன் 
ஏன் உன்னுடன்

காதல் கொண்டேன் 
என் காதல் உனக்கு புரியாது 
உன் காதல் எனக்கு தெரியாது 
உன்னை கண்டால் பேச

வார்த்தைகளும் வருவதும் இல்லை 
ஏன் என்  மனம்மும்  உன்னை

காணாத போது வாட்டி கொல்லுது

 

எதிரி கூட என்னை இப்படி

தீண்டவில்லை பெண்ணே 
எப்படி  வந்தது உன்னுடன்

காதல் இப்படி 
உன் நிழல் கூட  தெரியாத போதும் 
 என் மனம் ஏங்குது

உன்னை பார்பதற்கு

 

உன்னை பார்த்து பார்த்து

ஒரு முறை வானத்தில் பறக்கிறேன் 
மறு முறை இதயம் உடைந்து 

நொறுங்கி போகிறேன் 
பெண்ணே என் காதலுக்கு

உயிர் தருவாயா 
அல்லது மரண வாசலுக்கு

அழைப்பாயா 
பதில் சொல்லி போ 

ஒரு முறை அன்பே