06 - 03 - 2016
புரிதல், தெரிதல், தொடுதல் இம்மூன்றுமே தேனிலவில் எளிதாகச் சாத்தியப்படும்.
06 - 03 - 2016
நந்தினிக்கே மூடு வந்து கூப்பிட்டாலும் கூட, அவன் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. ஒருவேளை கணவனுக்கு வேறு யாருடனும் தொடர்பு இருக்குமோ என எண்ணி வருந்தினாள்.
03-03-2016
எனக்கு வயது 36. கணவருக்கு 34. 3 பெண் பிள்ளைகள். என் கணவர் திருமணத்துக்குப் பின் ஒரு பெண்ணை விரும்பியிருக்கிறார்.
03-03-2016
கற்பு என்பது கன்னித் திரையில் இல்லை. அது மனம் சம்பந்தப்பட்டது என்பதைப் புரிந்துகொள்ளுங்கள்.
Next 5 4 3 2 1